Fuck You Pay Me - Nisrina by Mikozoski

Shot by: Mikozoski @mikozoski
Model: Nisrina @nisrinasbia
MUA / Hair: Ashley Diabo @ashleydiabo


FYPM - NisrinaFYPM - NisrinaFYPM - Nisrina